Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

OPIS PROGRAMA DENTALNA HIGIJENA

OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA

Naziv studija

Sveučilišni preddiplomski studij dentalne higijene

Nositelj studija

Medicinski fakultet Osijek

Tip studijskog programa

Sveučilišni preddiplomski studij

Razina studija

1 – preddiplomski studij

Znanstveno područje

Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno polje

Dentalna medicina

Znanstvena grana

 

Uvjeti upisa na studij

Pravnim aktima (Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Medicinskog fakulteta Osijek, Pravilnik o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provođenju državne mature) propisan je status studenta što podrazumijeva način na koji student stječe navedeni status, tko ima pravo upisa, na koji način pristupnik stječe pravo upisa u prvu godinu i u više godine studija.

Uvjeti za upis na preddiplomski studij dentalne higijene utvrđeni su na osnovu gore navedenih pravnih akata kao i na osnovu Pravilnika o studiranju.

Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:

 1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda, a prema parametrima vrjednovanja rezultata državne mature koje donosi Fakultet. Aktualni sustav bodovanja za upis na ovaj studijski programa,
 1. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati.

 

Trajanje studija

Predloženi studij traje šest (6) semestara tj. tri (3) akademske godine.

Ukupan broj ECTS bodova

180 ECTS bodova

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA DENTALNE HIGIJENE

 

Analiza usklađenosti studijskog programa sa strateškim ciljevima institucije visokog obrazovanja

Prijedlog sveučilišnog preddiplomskog studija dentalne higijene je u potpunosti usklađen s ciljem 2. (Povećanja broja osoba sa završenim studijem u STEM područjima) Programskog ugovora kojega je s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta potpisalo Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 11. prosinca 2012. godine.

 

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene tri godine odnosno 6 semestra (180 ECTS) sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena studenti će biti kompetentni samostalno planirati, educirati, informirati i provoditi zdravstvenu zaštitu oralne šupljine na osnovu vrednovanja činjenica ali i vrednovanja teorijskih znanja unutar područja dentalne medicine. Time je prvostupnik dentalne higijene osposobljen za samostalan rad u sustavu zdravstva gdje ima značajnu ulogu za oralno zdravlje čitavog društva koje se očituje u edukaciji, prevenciji i promociji zdravlja koju dentalni higijeničari obavljaju u sklopu dentalnog tima. Nakon završetka studija omogućiti će se i nastavak obrazovanja na nekom drugom sličnom sveučilišnom studijskom programu.

 

Ishodi studijskog programa bi se mogli podijeliti u nekoliko skupina znanja i vještina:

 

 1. uspostavljanje prvog kontakta sa pacijentom
 1. prijem i priprema pacijenata za stomatološki tretman
 1. psihološka priprema pacijenta za stomatološki tretman
 1. individualni zdravstveni odgojni rad
 1. učešće u procesu edukacije pacijenta i profilaksi
 1. uporaba aparata sa natrij bikarbonatom
 1. aplikacija preparata fluora niske, srednje i visoke koncentracije
 1. održavanje oralne higijene osoba na stacionarnom liječenju
 1. priprema anesteziološkog polja prije davanja lokalne anestezije
 1. ekartiranje obraza, jezika ili drugih dijelova mekog tkiva tijekom stomatološke terapije
 1. postavljanje i uklanjanje koferdama
 1. inspekcija oralne sluznice stomatološkim ogledalom i izvještavanje stomatologa o nalazu
 1. aspiracija tekućina iz usta i krvi koja se nakuplja tijekom ili nakon kirurške ili druge stomatološke intervencije sisaljkom, pusterom ili ispiranjem usta
 1. uklanjanje kirurškog konca
 1. uzimanje otisaka za studijske modele
 1. postavljanje obraznog luka i prenošenje modela u artikulator
 1. postavljanje modela u paralelometar
 1. obuka pacijenata o održavanju higijene zubnih nadoknada i ortodontskih aparata
 1. uklanjanje viška cementa po cementiranju inleja ručnim instrumentima
 1. uklanjanje viška cementa po cementiranju ortodontskih prstenova koje je uradio stomatolog- isključivo ručnim instrumentima
 1. postavljanje i uklanjanje ortodontske gumice za separaciju
 1. intra i ekstraoralna mjerenja lica pri obradi ortodontskih pacijenata
 1. čišćenje i pjeskarenje odlijepljenih bravica
 1. mijenjanje ligatura kod fiksnog ortodontskog aparata
 1. obuka pacijenata u postavljanje intraoralnih intermaksilarnih gumica za vlak II i III klase
 1. određivanje veličine prstenova na studijskom modelu prije postavke fiksnog ortodontskog aparata
 1. podučavanje pacijenata oralnoj higijeni tijekom nošenja mobilnih i fiksnih ortodontskih aparata
 1. ekstra i intraoralno fotografiranje
 1. uklanjanje ljepila nakon skidanja fiksnog ortodontskog aparata
 1. mjerenje tlaka i prepoznavanje vitalnih znakova
 1. davanje prije i postoperativnih savjeta
 1. uporaba aparata za kisik
 1. pravljenje rastvora oralnih antiseptika
 1. čuvanje lijekova i vođenje računa o roku trajanja lijekova koji se koriste u stomatološkoj ordinaciji
 1. rad sa pacijentima u cilju utvrđivanja načina i kvaliteta ishrane i prepoznavanje potrebe za promjenom ishrane u vezi sa općim i oralnim zdravljem
 1. davanje savjeta o pravilnoj ishrani pacijentima sa karijesom, parodontopatijom, pacijentima poslije operativnih zahvata, osobama sa ortodontskim aparatima i dr.
 1. davanje savjeta o pravilnoj ishrani u cilju prevencije oralnih oboljenja trudnicama, dojiljama, roditeljima/starateljima, starijoj predškolskoj i školskoj djeci
 1. sudjelovanje u radu timova koji treba da se bave zdravstvenim odgojem u cilju prevencije oralnih oboljenja na primarnom nivou zdravstvene zaštite (stomatolog, ginekolog, pedijatar,ginekološka, pedijatrijska i patronažna sestra)
 1. provođenje zdravstvenog odgoja kroz zdravstveno nastavne radionice
 1. učestvovanje u pripremi i primjeni zdravstveno nastavnih sredstava u državnim i privatnim stomatološkim ordinacijama, vrtićima i školama
 1. savjetovanje pacijenata o aktualnim temama iz područja ishrane (“organska” prehrana, megavitaminska terapija, vegetarijanstvo)
 1. strojno uklanjanje naslaga sa zuba profilaktičkim pastama
 1. zalijevanje jamica fisura
 1. poliranje ispuna za desenzibilizaciju zubnih vratova
 1. održavanje oralne higijene osoba sa posebnim potrebama
 1. priprema pacijenata sa posebnim potrebama
 1. asistiranje – pomoć u radu kod pružanja ambulantne stomatološke zaštite osoba sa posebnim potrebama
 1. asistiranje – pomoć u radu kod pružanja ambulantne stomatološke zaštite osoba sa posebnim potrebama u sedaciji
 1. asistiranje – pomoć u radu kod pružanja ambulantne stomatološke zaštite osoba sa posebnim potrebama u općoj anesteziji
 1. obuka roditelja – staratelja o metodama i sredstvima za održavanje oralne higijene
 1. obuka roditelja – staratelja o metodama higijensko – dijetetskog režima
 1. poznavanje osnovnih metoda pružanja pomoći kod hitnih i zadesnih stanja
 1. primjena mjera kardio-pulmonalne reanimacije
 1. radi na prevenciji malignih oboljenja maksilofacijalne regije
 1. skidanje privremenih krunica
 1. utvrđivanje nivoa oralne higijene odgovarajućim plak indeksima (PI) i unošenje podataka u karton
 1. utvrđivanje stanja periodoncijuma odgovarajućim parodontalnim indeksim i unošenje podataka u karton
 1. izbor sredstava za održavanje oralne higijene i obuka bolesnika u primjeni sredstava za održavanje oralne higijene
 1. remotiviranje i davanje dodatnih uputa bolesniku u održavanju adekvatne oralne higijene
 1. uklanjanje supragingivalnih mekih naslaga pastom i strojnim rotirajućim instrumentima (četkice i gumice)
 1. priprema kirurškog seta instrumenata za izvođenje odgovarajućih parodontoloških i oralno kirurških intervencija
 1. aktivno asistiranje stomatologu u tijeku izvođenja odgovarajućih parodontoloških i oralno kirurških intervencija (aspiracija, ekartiranje, optimalno osvjetljavanje kirurškog polja)
 1. postavljanje kirurškog zavoja
 1. uklanjanje kirurškog zavoja, ispiranje kirurške regije i uklanjanje kirurških šavova

 

Vertikalna mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na bilo kojem diplomskom studiju iz područja biomedicine i zdravstva. Daljnji razvoj diplomskih studija za zdravstvene struke je jedan od značajnih strateških ciljeva što vodi prema uspostavljanju cjelovitog studijskog programa vertikale obrazovanja.

Samim ustrojem studijskih programa Medicinskog fakulteta Osijek, osigurana je vertikalna mobilnost studenata unutar samog Fakulteta. Za sve sveučilište studijske programe koje trenutno izvodi Medicinski fakultet Osijek stvorena je mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata MEFOS-a

 

SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

(180 ECTS)

POSLIJEDIPLOMSKI

 

Tijekom studija na svim studijskim programima studentima je omogućeno pohađanje nastave i praktičnog dijela nastave u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Osijek koje su rasprostranjene diljem cijele Hrvatske te su u svojim područjima često centri izvrsnosti. Stoga je studentima omogućeno u praćenje nastave u nekim od najboljih centara određenih medicinskih vještina, što uvelike pridonosi i takvom vidu mobilnosti studenata.

Također je omogućena mobilnost studenata unutar samog Sveučilišta Josipa Jurja

Strossmayera u Osijek u vidu polaganja izbornih predmeta na ostalim fakultetima u sastavu Sveučilišta.

Medicinski fakultet Osijek je aktivan uključen u Erasmus program koji provodi Europska unija za mobilnost studenata te studenti borave sve više na europskim sveučilištima na kojima pohađaju nastavu i polažu ispite.

Studenti Medicinskog fakulteta Osijek putem studentskih organizacija koje djeluju na samom

Fakultetu u izrazito velikom broju tijekom studija borave diljem svijeta na Sveučilištima i u renomiranim svjetskim medicinskim centrima na studentskoj praksi.

 

Popis obvezatnih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave i ECTS

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: PRVA

Semestar: prvi

 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS1
1. Anatomija glave i Prof. dr. sc. Radivoje 30 80 15 10 O
vrata Radić
2. Biologija i histologija Prof. dr. sc. Svjetlana 20 10 3 O
stanice Marić
3. Psihologija u Prof. dr. sc. Pavo 15 15 3 O
dentalnoj medicini Filaković
4. Oralna histologija i Prof. dr. sc. Tatjana 30 15 15 6 O
embriologija Belovari
5. Uvod u dentalnu Akademik Vjekoslav 30 180 8 O
medicinu Jerolimov
UKUPNO: 125 285 45 30

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: PRVA

Semestar:drugi

 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS
6. Oralna fiziologija i Prof. dr. sc. Andrija 30 45 8 O
patofiziologija Bošnjak
7. Prehrana i zdravlje Prof. dr. sc. Aleksandar 30 30 4 O
Včev
8. Klinička oralna higijena Doc. dr. sc. Marko 15 45 15 4 O
Matijević
9. Dentalna morfologija Doc. dr. sc. Marko 30 150 10 O
Matijević
Izborni kolegij 15 15 3 I
Izborni kolegij 15 15 3 I
UKUPNO: 135 225 90 30

 

1 VAŽNO: Ako je predmet obvezatan, upisuje se 0, a ako je izborni I.

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: DRUGA

Semestar: prvi

 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS
10. Epidemiologija Prof. dr. sc. Maja Miškulin 30 30 4 O
11. Oralna patologija Prof. dr. sc. Branko 30 15 45 8 O
Dmitrović
12. Farmakologija Doc. dr. sc. Martina 30 15 6 O
Smolić
13. Preventivna Doc. dr. sc. Marko
dentalna medicina i 30 160 20 12 O
Matijević
pedodoncija
UKUPNO: 120 175 110 30

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: DRUGA

Semestar: četvrti

 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS
14. Interna medicina Prof. dr. sc. Aleksandar 30 30 6 O
Včev
15. Parodontologija Prof. dr. sc. Andrija 30 110 20 11 O
Bošnjak
16. Dentalna radiologija Doc. dr. sc. Branka O
Kristek /Doc. dr. sc. 15 30 4
Gordan Šarić
17. Oralna mikrobiologija Doc. dr. sc. Domagoj
i imunologija sa 30 20 40 6 O
Drenjančević
kontrolom infekcija
Izborni kolegij 15 15 3 I
UKUPNO: 120 145 120 30

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: TREĆA

Semestar: peti

 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS
18. Karijes zuba Doc. dr. sc. Tomislav 30 150 15 12 O
Jukić
19. Oralna medicina Doc. dr. sc. Marko 30 150 15 12 O
Matijević
20. Hitna stanja u medicini Prof. dr. sc. Marija Glasnović 15 15 15 3 O
21. Anesteziologija s O
analgezijom u dentalnoj Prof. dr. sc. Slavica Kvolik 15 15 3
medicini
UKUPNO: 90 315 60 30
POPIS MODULA/PREDMETA
Godina studija: TREĆA
Semestar: šesti
MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS STATUS
22. Specijalistika Akademik Vjekoslav O
Jerolimov/ Doc. dr. sc. 30 150 15 11
dentalne medicine
Marko Matijević
23. Oralna kirurgija i Doc. dr. sc. Marko 30 60 15 7 O
maksilofacijalna kirurgija Matijević
24. Zdravstveni odgoj Doc. dr. sc. Marko 10 35 15 3 O
Matijević
Izborni kolegij 15 15 3 I
Izborni kolegij 15 15 3 I
Završna stručna praksa s 100 3
izradom završnog rada
UKUPNO: 100 375 45 30